Rudolf Steiner

01.01.2019

Rudolf Steiner, sexualita a nacionalismus

Sexualita a nacionalismus - propojení dvou pojmů, které v politickém, nejen současném dění spolu úzce souvisí, pozornosti veřejnosti však často unikají. Sexuální žádost praktikovaná jako animální pud (Pluto, Mars, Nessus) odtržen od citové stránky člověka, okořeněn nenávistí a pohrdáním.Tyto, lidské vlastnosti byly v historii i současnosti použity jako prostředek k ponížení základní substance (kolektivní duše a vědomí) znepřáteleného národa. Sexuální násilí je pomalu učinkující jed působící přímo do duše kolektivu z dalekosáhlými následky (Nessus) - ukládá se do morfogenického pole - kolektivní paměti národa po mnoho generací.

Na druhé straně se snaží národy posedlé touhou po moci udržet přežité, patriarchální struktury pomocí pokrevních svazků (incest) - příbuzenskými sňatky. Zvyky, které měly možná opodstatnění v předkřesťanské době (byly považovány za nutnost k posílení královských a vybraných rodů) v dnešním uspořádání světa ztratily význam a jsou považovány za neprospěšné jedinci i kolektivu. Nezdravá regulace porodnosti, pohled na život jako bezcenný, genocida, je v souvislosti s nacionálním fanatismem škodlivý nejen vůči cizím státům, ale rozežírá současně kolektivní duši národa používajícího tuto taktiku.

Rudolf Steiner se problematice nacionalismu podrobně věnoval, výsledky jeho práce je možné dohledat jak u teosofické společnosti a Steinerových spisech, tak i v dnes běžně dostupných knihách ve většině knihkupectví. Přes orgánové smysly, nervový systém a především pevný element těla, vnímá člověk smyslově - tělesnou existenci bytí na Zemi. Vývoj dnešního vědomí označuje Steiner jako probuzené vědomí, které se liší od vědomí vnímání člověka v minulosti v kvalitě uvědomění. Vědomí dnešního člověka je více projektováno do tělesného mezidobí - tělesného ohraničení mezi narozením a smrtí. Zpočátku si člověk není vědom své vyšší bytosti - individuality, která se rozvíjí v rozličných inkarnacích. Podvědomě je však tento stav přítomen. Přítomnost anděla (lze pojmenovat i jako nadvědomou, přírodní sílu) doprovázejícího člověka mnohými inkarnacemi, uchovává zaznamenané prožitky tak dlouho, dokud toho člověk není sám schopen. Tento anděl (stražný?) působí přes vodní element (tělní tekutiny) a nervový systém míchy člověka, aby mohl podvědomě vytušit svoji nesmrtelnost. Archandělé působí na národ jako kolektiv přes přírodní bytosti a hledají kontakt s jednotlivcem přes element vzduchu - jeho dech, přes solar plexus, břišní, nervové spojení a pánevní dno, se kterým jsou spojeny i sexuální orgány.

Právě sexuální odchylky (tradice?) jsou často tajným motorem vlády diktátorů diktující svým občanům morální zásady bez ohledu na duševní rozvoj a jedinečnost - autonomii člověka. Zkrelením skutečností dochází k vyloučení - vytěsnění vhledu do základů tématiky, což velmi rychle zasévá zrnka - počátky nacionalismu. Dnes vášnivě diskutujeme o rozdílech a zásadách - tradicích křesťanského a muslimského světa.

Steiner se zmiňuje o bytostech zvaných Angeloi. Jejich posláním je vedení člověka při postupujících, pozemských vtěleních do konkrétní osobnosti, zároveň splňují další úkol - doprovázejí i větší skupiny, kmeny a národy. Do doby čtvrtého poantlantického času sloužili Angeloi vyšší hiererchii Archangeloi, kteří jednotlivým lidem přímo sdělovali svá poselství. Počátkem pátého, poantlantického času - přibližně v roce 1413 se nižší hierarchie Angeloi stala samostatnější a méně řízenou hierarchií Archangeloi. Do té doby působily obě hierarchie, vyjádřeno fyzicky, přes lidskou krev (Mars - železo), obrazně řečeno - na sílu pokrevních, lidských svazků. Na jedné straně byla lidská krev pozitivně ovlivňována duchem Angeloi, na straně druhé obsahovala stopy duchovního, generačního dědictví předků, kmenů a národní mentality. Od doby nového věku propůjčovala krev člověku nejen jeho individualitu, ale měla se stát i nosičem ryzího (neposkvrněného) Já. V krvi působí Já (personifikace) přes vůli (Mars).

Ve vůli spí naše vědomí a stejně málo vnímáme individualitu, přesto působí vůle až k tělesné organizaci (funkci?) To se promítá ústupem vlivu dědičných (pokrevních) faktorů předků a nárustu vlastní, duchovní individuality. Každý z dalších, pozemských životů je tak stále více poznamenán nárůstem individuálního ducha. Bytosti - energie Archangeloi přestávají působit v krvi a začínají ovlivňovat nervový systém. Pro člověka minulé - nevědomé působení Archangeloi přes krevní tekutinu, se začalo nově manifestovat do lidského vědomí přes systém nervů a smyslů. Na této úrovni jsme schopni vnímat nejvíc. Přes nervový systém, smysly a rozum se však nenacházíme v realitě, spíše v obrazech reality, ve kterých se můžeme svobodně orientovat.

Chápu to jako ukazatele směru na silnici a cestu (dálnici nebo vedlejší silnici) si mohu zvolit. Podstatnější, sociální souvislosti, o kterých rozhodovala v minulosti krev (pokrevní sounáležitost, ustanovený řád a pravidla v příbuzenstvu) ustupují do pozadí a musí být čím dál víc učiněna svobodná - vědomá rozhodnutí. Z té doby, doby nového věku pochází i impulz znovuobjevení Ameriky.Bohužel existují i mezi Angeloi méně vyvinuté bytosti, které měly ve vývoji postoupit do vyšší sféry Archangeloi, přestože dosáhli jejich schopností postupu v hierarchii nedosáhli. I oni se pokoušejí o uhnízdění v nervovém systému člověka, ale díky archandělu Michaelovi byli vhozeni v poslední třetině devatenáctého století zpět do úrovně krve. Zde vnášejí materialistické impulzy, ovlivňují myšlení člověka a stali se i vládci síly oplodnění.

V minulosti, píše Steiner, kdy byla Luna v jednotě s planetou Zemi ̽ se lidé rozmnožovali bezpohlavně. Od doby oddělení Luny, vystoupení z jednoty se Zemí, bylo zapotřebí dvou pohlaví k biologické reprodukci člověka. Padlí Angeloi ve skutečnosti již nemají přímý vliv na předávání dědičných vlastností člověka krví, ztratili schopnost budovat nové (vyvolene?) národy. Působí však negativně na svobodné rozhodování člověka - vrací jej na instiktivní úroveň tam, kde se již má ve vývoji svobodně (v uranském smyslu) rozhodovat, což vede k nacionálním střetům - nacionalismu.

Steiner vyjadřuje přesvědčení, že národní problémy lze dát do jasné souvislosti s problémy sexuálními. Již v prenatálním vývoji se utváří národní příslušnost, rodíme se s národní příslušností, mentalita národa zprostředkovává základy pohledu na svět a se sexualitou je to stejné. Formuje nás podle vědomí (element vzduch) rodinných příslušníků. Doslova vdechujeme jejich myšlenky, které utváří náš svět.

̽Velmi doporučuji četbu Steinerovy knihy Člověk a hvězdy, kde se lze dočíst podrobnosti o vlastnostech planet.

© Pavla Aligova